Selamat Sejahtera,
Kajian ini dijalankan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna yang bertujuan untuk mengukur tahap kesedaran dan hak-hak pengguna e-Dagang di Malaysia. Adalah dimaklumkan bahawa semua maklumat yang dikumpulkan hanya akan digunakan bagi tujuan rujukan Kementerian sahaja. Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut mengenai kaji selidik ini, sekretariat Kementerian boleh dihubungi di talian 03-8882 6587 / bip@kpdnkk.gov.my. Terima kasih di atas penyertaan anda dalam membina ekosistem e-Dagang yang lebih baik di Malaysia.

Greetings,
This study is conducted by the Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs aimed to measure the level of awareness and consumer’s rights. Kindly be informed that all information gathered will only be used for Ministry’s reference only. Should you require further explanation regarding this survey, the Ministry secretariat can be reached at 03 – 8882 6587 / bip@kpdnkk.gov.my. Thank you for your participation in building better e-Commerce ecosystem in Malaysia.
 Bahagian A – Demografi / Part  A – Demography 
1. Jantina/Gender 
2. Taraf perkahwinan / Marital status
3.  Lingkungan Umur / Age Range
4. Kelayakan pendidikan tertinggi / Highest educational qualification
5. Status pekerjaan / Occupational status
6. Pendapatan bulanan / Monthly income
7. Asal / Place of origin
Bahagian B – Aktiviti eDagang /  Part  B – eCommerce Activity 
8. Peranti elektronik yang anda gunakan untuk membeli secara dalam talian / Electronic device you use to purchase online
9. Kekerapan membeli secara dalam talian / Frequency of online purchase
10.  Kali terakhir anda membeli secara dalam talian / Your last online purchase
11. Kategori barangan yang anda beli secara dalam talian / Categories of product you purchase
Bahagian C – Kesedaran Pengguna eDagang / Part  C – eCommerce Consumer Awareness 
12. Kesedaran tentang hak pengguna dalam talian / Awareness about online consumer’s rights
13. Maklumat yang anda semak sebelum membuat pembelian secara dalam talian / Things you check before doing online purchase
14. Adakah anda menyimpan semua bukti pembelian dan sejarah komunikasi di antara anda dengan penjual sehingga barangan anda pesan diterima? /
 Do you   keep all the proof of purchase and communication history between you and the seller until you receive the ordered product?
15. Sekiranya anda menghadapi masalah ketika membeli dalam talian, siapakah yang akan anda  temui DAHULU bagi menyelesaikan masalah tersebut? /
Who would you engage FIRST in order to resolve the problem about online purchase?

 
16. Sekiranya anda memerlukan khidmat nasihat berkaitan hak pengguna, siapakah yang akan anda rujuk? /
       Who would you refer if you need advice about your consumer’s rights?