A. THÔNG TIN CHUNG
Câu 1. Xin bạn vui lòng cho biết một số thông tin về bản thân?
a. Giới tính
b. Độ tuổi
c. Đối tượng:
d. Lĩnh vực đang công tác:
B. NHU CẦU TIN
Câu 2. Lý do nào đưa bạn đến với Thư viện?
Câu 3. Bạn có thường xuyên sử dụng tài liệu Thư viện không?
Câu 4. Bạn thường dùng bao nhiêu % quĩ thời gian cho việc tìm kiếm thông tin?
Câu 5. Lĩnh vực tài liệu nào bạn quan tâm?
Câu 6. Các loại hình tài liệu nào bạn thường sử dụng?
Câu 7. Hình thức tài liệu bạn thường sử dụng?
Câu 8.Bạn thường sử dụng ngôn ngữ nào?
Câu 9. Bạn có thường xuyên truy cập Internet không?
Câu 10. Mục đích truy cập Internet?
C. DỊCH VỤ THÔNG TIN
Câu 11. Bạn có biết các dịch vụ tham khảo của thư viện?
Câu 12. Qua kênh thông tin nào bạn biết dịch vụ tham khảo của thư viện?
Câu 13. Bạn có yêu cầu thông tin qua thủ thư không?
Câu 14. Nhận xét thái độ của thủ thư?
Câu 15. Bạn thích được cung cấp thông tin loại nào?
Câu 16. Hình thức cung cấp thông tin bạn thường yêu cầu?
Câu 17 : Bạn đã sử dụng các dịch vụ thông tin - thư viện nào dưới đây và mức độ đáp ứng các dịch vụ này đối với nhu cầu thông tin của bạn ?
Chưa đáp ứng
Chấp nhận được
Đáp ứng tốt
Đọc tại thư viện
Chưa đáp ứng
Chấp nhận được
Đáp ứng tốt
Mượn về nhà
Chưa đáp ứng
Chấp nhận được
Đáp ứng tốt
Photo
Chưa đáp ứng
Chấp nhận được
Đáp ứng tốt
Hỏi - đáp
Chưa đáp ứng
Chấp nhận được
Đáp ứng tốt
Tìm tài liệu
Chưa đáp ứng
Chấp nhận được
Đáp ứng tốt
Internet
Chưa đáp ứng
Chấp nhận được
Đáp ứng tốt
Hướng dẫn sử dụng thư viện
Chưa đáp ứng
Chấp nhận được
Đáp ứng tốt
Cung cấp thông tin theo yêu cầu
Chưa đáp ứng
Chấp nhận được
Đáp ứng tốt
Giới thiệu sách
Chưa đáp ứng
Chấp nhận được
Đáp ứng tốt
Câu 18. Bạn cho biết mức độ đáp ứng thông tin, và ý kiến đánh giá khi sử dụng các sản phẩm thông tin của thư viện?
Chưa đáp ứng
Chấp nhận được
Đáp ứng tốt
Mục lục trực tuyến
Chưa đáp ứng
Chấp nhận được
Đáp ứng tốt
Thư mục tài liệu
Chưa đáp ứng
Chấp nhận được
Đáp ứng tốt
Cơ sở dữ liệu ebook
Chưa đáp ứng
Chấp nhận được
Đáp ứng tốt
Website thư viện
Chưa đáp ứng
Chấp nhận được
Đáp ứng tốt
Bản tin điện tử
Chưa đáp ứng
Chấp nhận được
Đáp ứng tốt
Câu 19. Theo bạn, để hoàn thiện và phát triển các sản phẩm & dịch vụ thông tin thư viện, Thư viện cần có những biện pháp gì? (Bạn vui lòng xếp theo thứ tự ưu tiên)